Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση του διαδικτυακού τόπου SaveAndWin.gr, με το εμπεριεχόμενο σε αυτόν περιεχόμενο και τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες και διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις ή υπερβολές που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

2. Αν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαδικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών, τότε οφείλει να μην αποδεχθεί τους όρους αυτούς, να μην χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο και  να μην λάβει τις προσφερόμενες υπό αυτόν υπηρεσίες και/ή περιεχόμενο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, είτε αυτές αφορούν ιδιώτες είτε αφορούν επαγγελματίες.

3. Το SaveAndWin.gr δύναται να παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών και υπηρεσίες επισκεπτών, κατόπιν ή ρητής αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους, ή και χωρίς την απαίτηση καταχώρησης στοιχείων. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το SaveAndWin.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

4. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του SaveAndWin.gr συμφωνεί όπως:

  • παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το SaveAndWin.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του
  • διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του / στοιχεία λογαριασμού χρήστη, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
  • παραχωρεί το δικαίωμα στο SaveAndWin.gr να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για λόγους επικοινωνίας, απαγορευμένης της διάθεσής τους από το SaveAndWin.gr απευθείας σε τρίτους, επιτρεπόμενης της επικοινωνίας από το SaveAndWin.gr για λογαριασμό τρίτων.

5. Το SaveAndWin.gr δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους.

6. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το SaveAndWin.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout-Αποσύνδεση). Το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

7. Το SaveAndWin.gr αποθηκεύει πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή του χρήστη όταν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο SaveAndWin.gr, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης σε κάθε επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Παράλληλα, δίνουν την δυνατότητα στο SaveAndWin.gr να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρίσκονται αποθηκευμένες στους διακομιστές φιλοξενίας του ή στα αντίγραφα ασφαλείας του που μπορεί να τηρούνται από τους διαχειριστές του.

25. Το SaveAndWin.gr μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες καταγραφής διαδικτυακών περιηγήσεων των χρηστών (πχ αλλά όχι αποκλειστικά Google Analytics), προκειμένου να παρέχει κατά περίπτωση εξειδικευμένο περιεχόμενο στους επισκέπτες του. Η καταγραφή αυτή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και τον γεωγραφικό προσδιορισμό της θέσης των επισκεπτών του.

8. Το SaveAndWin.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να:

  • πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password),
  • παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,
  • να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης.

9. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του ενδέχεται και για λόγους τεχνικούς και μόνο να μην είναι δυνατή. Εφόσον γίνει εφικτή και πραγματοποιηθεί διαγραφή μέλους, γίνεται αποδεκτό χωρίς εναντίωση, πως στοιχεία του μέλους αυτού θα παραμείνουν στα αντίγραφα ασφαλείας που μπορεί να τηρούνται από την εταιρία φιλοξενίας του SaveAndWin.gr ή / και από τους διαχειριστές του σε άλλο τόπο και χώρο για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να προσδιοριστεί.

10. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του SaveAndWin.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

11. Το SaveAndWin.gr θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο των ληπτών των υπηρεσιών του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το SaveAndWin.gr σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στο SaveAndWin.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές φιλοξενίας του ή και στα αντίγραφα ασφαλείας του, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

12. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης ή τις οποίες λαμβάνει ως μέλος, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr εφόσον αποστέλλονται, ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το SaveAndWin.gr

13. Το SaveAndWin.gr δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για πιθανές φθορές που προκληθούν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών του, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο SaveAndWin.gr. Επιπλέον, το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του SaveAndWin.gr.

14. Σε καμία περίπτωση το SaveAndWin.gr δεν θα ευθύνεται για οποιοσδήποτε ζημιές που απορρέουν από χρήση ή από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

15. Το SaveAndWin.gr δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από  οποιοδήποτε ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο προσωπικός υπολογιστής του επισκέπτη και οι δυνατότητες αυτού είναι ευθύνη του επισκέπτη.

16. Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του SaveAndWin.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του SaveAndWin.gr

17. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα SaveAndWin.gr από χώρα εκτός Ελλάδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

18. Η επίσκεψη από παραπομπή μέσα από το SaveAndWin.gr σε ιστοσελίδες εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη για τη νομική συμμόρφωση και γνώση των κατά περίπτωση όρων χρήσης αυτών των ιστοτόπων και του νομικού πλαισίου των χωρών δραστηριοποίησής τους. Επειδή διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο έχουν διαφορετικές νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται σε ορισμένες χώρες και να μην διατίθενται σε άλλες. Το SaveAndWin.gr περιλαμβάνει παραπομπές ή διαπαραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες τα οποία ενδέχεται να μην διατίθενται ή να μην ανακοινώνονται στη χώρα σας. Οι εν λόγω παραπομπές δεν υποδηλώνουν ενδεχόμενη μελλοντική διάθεση στη χώρα σας ή αλλαγή του νομικού πλαισίου και/ή των εμπορικών πρακτικών διάθεσης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορούν να διατεθούν σε εσάς, θα πρέπει πριν προβείτε σε ενδεχόμενη αγορά ή λήψη τους, να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε προμηθευτή.

19. Στο SaveAndWin.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται δηλώσεις για το μέλλον – ήτοι δηλώσεις οι οποίες δεν αποτελούν ιστορικό γεγονός, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για τις απόψεις και τις προσδοκίες μας. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται σε υφιστάμενα σχέδια, εκτιμήσεις και προβλέψεις και επομένως οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, αρκετές από τις οποίες δεν έγκεινται στον έλεγχο του SaveAndWin.gr. Οι δηλώσεις για το μέλλον ισχύουν μόνο για την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωσή τους με βάση νέες πληροφορίες ή μελλοντικά γεγονότα.

 20. Το SaveAndWin.gr δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλεται στο SaveAndWin.gr με οποιοδήποτε μέσο, όπως οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις, ιδέες, ερωτήματα, σχέδια, δεδομένα και τα συναφή, θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες ή υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να μας μεταβιβάσετε, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή πρωτότυπου δημιουργικού υλικού όπως ιδέες προϊόντων, υπολογιστικούς κώδικες ή πρωτότυπα καλλιτεχνήματα.

21. Υποβάλλοντας ανακοινώσεις και/ή υλικό στο SaveAndWin.gr, μεταβιβάζετε σε αυτό, δίχως καμία επιβάρυνση, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και/ή του υλικού που υποβάλλετε. Το SaveAndWin.gr θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υλικό υποβάλλετε μέσω σε αυτό και οποιεσδήποτε ιδέες, οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή τεχνική περιλαμβάνεται στις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες ή το υλικό δίχως περιορισμό και δίχως καμία αποζημίωση προς εσάς.

22. Εντούτοις, το SaveAndWin.gr δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή το υλικό που του υποβάλλετε κατ’ ουδένα τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση των ισχυόντων νόμων περί ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, το SaveAndWin.gr δεν θα δημοσιοποιεί το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει πληροφορίες ή υλικό σε αυτήν εκτός εάν:

  • έχει λάβει την έγκρισή σας για τη χρήση του ονόματός σας,
  •  σας έχει πρώτα ενημερώσει ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναγράφοντας το όνομά σας,
  • εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

23. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στο SaveAndWin.gr είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται παρά μόνο ως εισαγωγή στην πληροφόρησή σας για το εκάστοτε θέμα. Για συμβουλές και/ή οδηγίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των παρουσιαζόμενων μέσα από το SaveAndWin.gr, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους παρουσιαζόμενους. Τα άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα οποιοδήποτε προϊόν ή μια οποιαδήποτε υπηρεσία, θα πρέπει να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες που του κατασκευαστή και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση τους.

24. Το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, είτε ως αποτέλεσμα αναζήτησης είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

25. Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλο υλικό που διατίθεται μέσω του SaveAndWin.gr, παρέχονται σε αυτό από τρίτους. Όπου αυτό είναι εφικτό, η πηγή του εν λόγω υλικού τρίτων επισημαίνεται. Το εν λόγω υλικό τρίτων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το SaveAndWin.gr δεν επιδοκιμάζει το εν λόγω υλικό ούτε τους προμηθευτές που το παρέχουν, και επιπλέον το SaveAndWin.gr δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό είναι έγκαιρο, ακριβές, ολοκληρωμένο ή αξιόπιστο. Το SaveAndWin.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

26. Το SaveAndWin.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που παρέχει μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ωστόσο απεκδύεται κάθε ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

27. Στο SaveAndWin.gr μπορούν να παρέχονται σύνδεσμοι σε εξωτερικές σελίδες άλλων με τρόπο από τον οποίο χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική χρέωση στους επισκέπτες του που θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους συνδέσμους, να υπάρχει όφελος για το SaveAndWin.gr, οικονομικό ή άλλο. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορεί να είναι σύνδεσμοι διαφημιζομένων ή συνεργαζομένων με αυτό, σύνδεσμοι που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «affiliate» ή όχι, σύνδεσμοι που μπορεί να δίνονται στους επισκέπτες προς χρήση στην αρχική τους μορφή ή και μετά από επεξεργασία τους. Από τη χρήση αυτών των συνδέσμων, δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση σε αυτούς που θα το κάνουν. Το πως θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των ιστοτόπων που αυτοί οι σύνδεσμοι παραπέμπουν όμως, είναι κάτι που το SaveAndWin.gr ούτε ξέρει ούτε μπορεί να ελέγξει. Η ευθύνη χρήσης των εκεί υπηρεσιών και/ή προϊόντων, αφορά συμφωνία που θα κάνουν με τον εκάστοτε ιστοτόπο χωρίς τη μεσολάβηση του SaveAndWin.gr  και χωρίς το SaveAndWin.gr να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο κατά οποιονδήποτε τρόπο.

28. Το SaveAndWin.gr δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο σελίδων στις οποίες μπορεί να παραπέμπει ούτε και από την διακοπή λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr. Παράλληλα, το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού του τόπου.

29. Υπεύθυνος για την ακρίβεια, εγκυρότητα και συμμόρφωση με το Νόμο της κάθε ανακοίνωσης (πχ διαγωνισμού, προσφοράς, έκπτωσης, αξιολόγησης, κριτικής) που παρουσιάζεται μέσα από το SaveAndWin.gr είναι ο εκδότης της εκάστοτε ανακοίνωσης, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

30. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει/ουν στον δικτυακό χώρο του SaveAndWin.gr καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών επικοινωνώντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

31. Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να αντιγράψετε επιλεγμένα τμήματα του περιεχομένου του SaveAndWin.gr, υπό τον όρο ότι:

  • χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που μεταφορτώνετε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ή για την προώθηση των επιχειρηματικών σας συναλλαγών
  • δεν μεταβάλετε ούτε τροποποιείτε το περιεχόμενο κατ’ οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

32. Πέραν των περιπτώσεων που δηλώνονται ρητώς παραπάνω, δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, μεταφόρτωσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μετάδοσης, μεταβίβασης, μετάφρασης, τροποποίησης, προσθήκης, ενημέρωσης, ταξινόμησης, περικοπής ή άλλης μεταβολής ή προσαρμογής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του SaveAndWin.gr δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας από τους υπεύθυνους αυτού.

33. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, κανένα δικαίωμα, κανένας τίτλος ή συμφέρον από το μεταφορτωμένο περιεχόμενο του SaveAndWin.gr δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν μεταφορτώνετε περιεχόμενο από το SaveAndWin.gr. Με εξαίρεση την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια, η οποία χορηγείται ρητώς παραπάνω, κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα εκλαμβάνεται ως εκχώρηση αδείας, είτε με υποδήλωση είτε με ανασκευή είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας του SaveAndWin.gr ή οποιουδήποτε τρίτου.

34. Όλα τα εμπορικά σήματα του SaveAndWin.gr, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του SaveAndWin.gr.

35. Όλα τα εμπορικά σήματα των παρουσιαζόμενων εταιριών ή οργανισμών από το SaveAndWin.gr, τα σήματα υπηρεσιών τους και τα λογότυπά τους που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα Εταιριών») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα  αυτών των εταιριών και η χρήση τους μπορεί να γίνει μόνο μετά από δική τους άδεια. Για την έκδοση ή μη αυτής της άδειας δεν είναι υπεύθυνο το SaveAndWin.gr.

36. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την γνώση, κατανόηση και τήρηση αυτών των γενικών όρων αλλά και τυχόν άλλων συμπληρωματικών που μπορεί να περιγράφονται κατά περίπτωση σε άλλη σελίδα του SaveAndWin.gr, είναι ο εκάστοτε επισκέπτης του SaveAndWin.gr και λήπτης των υπηρεσιών του.

37. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του SaveAndWin.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα Δικαστήρια που θα υποδειχθούν από το SaveAndWin.gr.

38. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ τουSaveAndWin.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί και δημοσιευτεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά την 20 Ιανουαρίου 2018 (11:27)

Οι αρχικοί όροι και προϋποθέσεις αναρτήθηκαν για πρώτη φορά την 16 Φεβρουαρίου 2012 (07:36) (GMT +2)
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφόρηση και ενημέρωση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήσιμο είναι ό,τι σε βοηθά!

[με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σου δεδομένα!]
Αφιέρωσε το χρόνο σου σε αυτό που αγαπάς και άσε το Save&Win να σε ενημερώνει για τους νέους διαγωνισμούς, τα νέα εκπτωτικά κουπόνια, όλα όσα μπορείς να εκμεταλλευτείς για να βγεις κερδισμένος!

Συμπλήρωσε απλά το email σου και εμείς, θα σε βοηθούμε να το πετύχεις!
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
[Μπορείς να διαγραφείς οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις!]
close-link