Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση του διαδικτυακού τόπου SaveAndWin.gr, με το εμπεριεχόμενο σε αυτόν περιεχόμενο και τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες και διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις ή υπερβολές που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

2. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το SaveAndWin.gr. Αν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαδικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών, τότε οφείλει να μην αποδεχθεί τους όρους αυτούς, να μην χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο και  να μην λάβει τις προσφερόμενες υπό αυτόν υπηρεσίες και/ή περιεχόμενο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, είτε αυτές αφορούν ιδιώτες είτε αφορούν επαγγελματίες.

3. Το SaveAndWin.gr δύναται να παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών και υπηρεσίες επισκεπτών, κατόπιν ή ρητής αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους, ή και χωρίς την απαίτηση καταχώρησης στοιχείων. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το SaveAndWin.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

4. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του SaveAndWin.gr συμφωνεί όπως:

  • παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το SaveAndWin.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του
  • διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του / στοιχεία λογαριασμού χρήστη, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
  • παραχωρεί το δικαίωμα στο SaveAndWin.gr να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για λόγους επικοινωνίας, απαγορευμένης της διάθεσής τους από το SaveAndWin.gr απευθείας σε τρίτους, επιτρεπόμενης της επικοινωνίας από το SaveAndWin.gr για λογαριασμό τρίτων.

5. Το SaveAndWin.gr δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Το SaveAndWin.gr δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

6. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το SaveAndWin.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout-Αποσύνδεση). Το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

7. Το SaveAndWin.gr αποθηκεύει πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή του χρήστη όταν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο SaveAndWin.gr, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης σε κάθε επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Παράλληλα, δίνουν την δυνατότητα στο SaveAndWin.gr να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρίσκονται αποθηκευμένες στους διακομιστές φιλοξενίας του ή στα αντίγραφα ασφαλείας του που μπορεί να τηρούνται από τους διαχειριστές του.

25. Το SaveAndWin.gr μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες καταγραφής διαδικτυακών περιηγήσεων των χρηστών (πχ αλλά όχι αποκλειστικά Google Analytics), προκειμένου να παρέχει κατά περίπτωση εξειδικευμένο περιεχόμενο στους επισκέπτες του. Η καταγραφή αυτή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και τον γεωγραφικό προσδιορισμό της θέσης των επισκεπτών του.

8. Το SaveAndWin.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να:

  • πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password),
  • παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,
  • να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης.

9. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του ενδέχεται και για λόγους τεχνικούς και μόνο να μην είναι δυνατή. Εφόσον γίνει εφικτή και πραγματοποιηθεί διαγραφή μέλους, γίνεται αποδεκτό χωρίς εναντίωση, πως στοιχεία του μέλους αυτού θα παραμείνουν στα αντίγραφα ασφαλείας που μπορεί να τηρούνται από την εταιρία φιλοξενίας του SaveAndWin.gr ή / και από τους διαχειριστές του σε άλλο τόπο και χώρο για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να προσδιοριστεί.

10. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του SaveAndWin.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

11. Το SaveAndWin.gr θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο των ληπτών των υπηρεσιών του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το SaveAndWin.gr σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στο SaveAndWin.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές φιλοξενίας του ή και στα αντίγραφα ασφαλείας του, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται με μέγιστη συχνότητα ανανέωσης 336 ωρών . Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών. Το SaveAndWin.gr συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Το SaveAndWin.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν – τιμή – κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και το SaveAndWin.gr. Στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται με φίλτρα αναζήτησης και όχι με λέξεις-κλειδιά οι χρήστες θα πρέπει να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται, με αυτά που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις σελίδες κατασκευαστών των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα που προορίζονται για την ελληνική αγορά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.

Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες προς τους χρήστες, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για το SaveAndWin.gr. Ωστόσο, το SaveAndWin.gr έχει επιλέξει το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι χρήστες, αλλά τα καταστήματα, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς χρηματικής προμήθειας, που βασίζονται στις επισκέψεις ή στις πραγματοποιούμενες αγορές των χρηστών στις ιστοσελίδες των καταστημάτων, κατόπιν παραπομπής τους σε αυτές από το SaveAndWin.gr. Ο ορθός και ακριβής υπολογισμός της κατά τα ανωτέρω προμήθειας, αποτελεί απαραίτητο οικονομικό στοιχείο της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας από τους χρήστες, στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα και με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση αυτής της συναλλακτικής σχέσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση, η Εταιρεία να συλλέγει στοιχεία αγορών από την πλοήγηση των χρηστών στην Ιστοσελίδα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου μέσω τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies.

12. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης ή τις οποίες λαμβάνει ως μέλος, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr εφόσον αποστέλλονται, ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το SaveAndWin.gr

13. Το SaveAndWin.gr δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για πιθανές φθορές που προκληθούν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών του, ή των πληροφοριών που περιέχονται στο SaveAndWin.gr. Επιπλέον, το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του SaveAndWin.gr.

Η όποια υπηρεσία ή και εμφάνιση τιμής/χαρακτηριστικών ειδών ή υπηρεσιών από φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα, η χρήση αυτών και τα αποτελέσματα από τη χρήση τους παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχονται από το SaveAndWin.gr εγγυήσεις ποιότητας ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την Υπηρεσία.

To SaveAndWin.gr δεν θα φέρει ευθύνη για (i) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπωματική ή επακόλουθη απώλεια φήμης που προκύπτει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων του Εγγεγραμμένου Χρήστη, ακόμα και αν το SaveAndWin.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή (ii) οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή άλλες ανακρίβειες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μέσω υπερσυνδέσμου.

To SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε σχέση με τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα που αποτελούν κομμάτι της Υπηρεσίας. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί αναφορικά στη λειτουργία ή στην ποιότητα των καταστημάτων αυτών.

Συμφωνείτε να απαλλάξετε το SaveAndWin.gr και τα στελέχη του, τους διευθυντές του, υπαλλήλους, αντιπροσώπους κλπ. από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με αυτούς τους όρους χρήσης.

14. Σε καμία περίπτωση το SaveAndWin.gr δεν θα ευθύνεται για οποιοσδήποτε ζημιές που απορρέουν από χρήση ή από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

15. Το SaveAndWin.gr δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από  οποιοδήποτε ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο προσωπικός υπολογιστής του επισκέπτη και οι δυνατότητες αυτού είναι ευθύνη του επισκέπτη.

16. Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του SaveAndWin.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του SaveAndWin.gr

17. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα SaveAndWin.gr από χώρα εκτός Ελλάδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

18. Η επίσκεψη από παραπομπή μέσα από το SaveAndWin.gr σε ιστοσελίδες εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη για τη νομική συμμόρφωση και γνώση των κατά περίπτωση όρων χρήσης αυτών των ιστοτόπων και του νομικού πλαισίου των χωρών δραστηριοποίησής τους. Επειδή διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο έχουν διαφορετικές νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται σε ορισμένες χώρες και να μην διατίθενται σε άλλες. Το SaveAndWin.gr περιλαμβάνει παραπομπές ή διαπαραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες τα οποία ενδέχεται να μην διατίθενται ή να μην ανακοινώνονται στη χώρα σας. Οι εν λόγω παραπομπές δεν υποδηλώνουν ενδεχόμενη μελλοντική διάθεση στη χώρα σας ή αλλαγή του νομικού πλαισίου και/ή των εμπορικών πρακτικών διάθεσης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορούν να διατεθούν σε εσάς, θα πρέπει πριν προβείτε σε ενδεχόμενη αγορά ή λήψη τους, να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε προμηθευτή.

19. Στο SaveAndWin.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται δηλώσεις για το μέλλον – ήτοι δηλώσεις οι οποίες δεν αποτελούν ιστορικό γεγονός, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για τις απόψεις και τις προσδοκίες μας. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται σε υφιστάμενα σχέδια, εκτιμήσεις και προβλέψεις και επομένως οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές. Οι εν λόγω δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, αρκετές από τις οποίες δεν έγκεινται στον έλεγχο του SaveAndWin.gr. Οι δηλώσεις για το μέλλον ισχύουν μόνο για την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωσή τους με βάση νέες πληροφορίες ή μελλοντικά γεγονότα.

20. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, οργανισμοί ή και ιδιώτες, μπορούν να αποστείλουν στο SaveAndWin.gr μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://www.saveandwin.gr ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. και ενδεικτικά μόνο αναφέρονται τα Facebook, Vider, Skype, SMS) ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αίτημα για αναμετάδοση και προώθηση διαφημιστικών ενεργειών τους με τη μορφή διαγωνισμών που ίδιοι διενεργούν (εφεξής αυτοί θα αναφέρονται ως “Διοργανωτές” ή “Διοργανωτής”).

21. Με την υποβολή του κάθε αιτήματος για προώθηση διαγωνισμού, συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα μεταξύ του “Διοργανωτή” και του SaveAndWin.gr τα εξής:

-Με την υποβολή του αιτήματος, ο υποβάλλων το αίτημα αναγνωρίζει, δηλώνει και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

-Είναι ενήλικο πρόσωπο ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία έχει το δικαίωμα να ενεργεί από μόνος του, χωρίς πληρεξούσιο ή κατόπιν αδείας άλλου προσώπου ή φορέα.

-Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνο τα οποία δηλώνει και τα οποία καταχωρούνται αυτόματα μέσω της υποβολής του αιτήματος δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.

-Η προσωπικότητά του δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από από την μεταφορά και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, ή ότι άλλο κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθεί)

-Με την υποβολή του αιτήματος δεν προσβάλλουν και δεν εκθέτουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, ούτε επίσης το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου συγγενικού ή μη προσώπου ή επιχείρησης ή οργανισμού.

-Ρητώς συναινεί στο να χρησιμοποιήσει το SaveAndWin.gr τα προσωπικά του δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού αλλά και για άλλες, μελλοντικές τους ενέργειες, για ενημέρωσή τους πχ για νέα προϊόντα και υπηρεσίες του.

-Δηλώνει πως έχει την σχετική έγκριση για να υποβάλει αίτημα για αναμετάδοση και προώθηση διαφημιστικής ενέργειας με τη μορφή διαγωνισμού, από το “Διοργανωτή” τον οποία δηλώνει πως εκπροσωπεί. Το SaveAndWin.gr δεν έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ακρίβεια της δήλωσης αυτής.

-Παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στο SaveAndWin.gr για την προβολή του Διαγωνισμού, τυχόν φωτογραφιών και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε μέσου ή/και του διαδικτύου οποτεδήποτε, χωρίς περιορισμό.

-Με την υποβολή του αιτήματος, παρέχει προς το SaveAndWin.gr τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του για τη διαφημιστική εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων του “Διοργανωτή” για τις ανάγκες προβολής και προώθησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή και άλλων επόμενων διαγωνισμών του ίδιου “Διοργανωτή” χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Για λόγους οικονομίας χρόνου, μελλοντικές ενέργειες διοργάνωσης διαγωνισμών του ίδιου “Διοργανωτή” ή και άλλα σχετικά γεγονότα του ίδιου “Διοργανωτή” θα μπορούν να αναμεταδίδονται, προβάλλονται και αξιοποιούνται από το SaveAndWin.gr ακόμα και χωρίς την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω της σχετική φόρμας ή άλλης επικοινωνίας άνευ οποιασδήποτε αξίωσης.

-Για λόγους οικονομίας χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα το SaveAndWin.gr να αναρτήσει ανακοίνωση διαγωνισμού κάποιου “Διοργανωτή” και να ξεκινήσει την προβολή του χωρίς να υπάρχει προηγούμενο δικό του καταγεγραμμένο σχετικό αίτημα. Σε αυτήν την περίπτωση, το SaveAndWin.gr θα ενημερώσει το “Διοργανωτή” με έναν από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας που αυτός έχει διαθέσιμα (πχ email, επικοινωνία μέσω συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook στη σελίδα του). Εάν αυτός δεν επιθυμεί την προβολή της ενέργειάς του, τότε αυτή θα διακόπτεται αμέσως μόλις γίνεται ανάγνωση της σχετικής απάντησης του “Διοργανωτή”. Εφόσον αυτός αποδεχθεί την προβολή της ενέργειάς του από το SaveAndWin.gr, επίσης για λόγους οικονομίας χρόνου και καλοπροαίρετης συνεργασίας, αποδέχεται πως μελλοντικές ενέργειες διοργάνωσης διαγωνισμών δικές του ή και άλλα σχετικά γεγονότα δικά του, θα μπορούν να αναμεταδίδονται, προβάλλονται και αξιοποιούνται από το SaveAndWin.gr ακόμα και χωρίς την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω της σχετική φόρμας ή άλλης επικοινωνίας.

-Ο “Διοργανωτής” αναγνωρίζει και αποδέχεται άνευ οποιασδήποτε αξίωσης ότι η προώθηση του διαγωνισμού ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά ή οριστικά λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων.

-Το SaveAndWin.gr για τις ανάγκες προώθησης του διαγωνισμού του “Διοργανωτή” μπορεί να αποστείλει ενημερωτικά δελτία (email) στα μέλη του και προβαίνει σε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα https://www.saveandwin.gr αλλά και σε διάφορα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) στα οποία έχει παρουσία. Ενδεικτικά και μόνο ως τέτοια αναφέρονται τα Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin. Λόγω της φύσης του μέσων αυτών και της διάδοσης του περιεχομένου που αναρτάτε εκεί, το κοινό αλληλεπιδρώντας με τις αναρτήσεις αυτές και τα απεσταλθέντα email, μπορεί να αναρτήσει σχόλια που θα μπορεί να θεωρηθούν δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιαδήποτε παράνομο περιεχόμενο. Αυτού του είδους τα σχόλια, θα διαγράφονται από τους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους ελέγχει το SaveAndWin.gr αμέσως μόλις αυτά εντοπίζονται. Γίνεται όμως αποδεκτό άνευ οποιασδήποτε αξίωσης πως είναι πιθανόν να μην εντοπιστούν όλα τα σχετικά σχόλια.

-Το SaveAndWin.gr προσπαθεί έτσι ώστε η διάδοση και επιτυχία της κάθε προωθητικής ενέργειας να γίνεται με τρόπο που να έχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος προς τον “Διοργανωτή” όσον αφορά την ορολογία Marketing. Συμφωνείται όμως με το “Διοργανωτή” άνευ οποιασδήποτε αξίωσης πως δεν μπορεί ελέγξει την απόδοση της κάθε προωθητικής ενέργειας μιας και το SaveAndWin.gr συμμετέχει στην προώθηση εν μέρη και όχι αποκλειστικά.

-Το SaveAndWin.gr δεν διοργανώνει το ίδιο τους διαγωνισμούς τους οποίους προβάλει, εκτός και εάν υπάρχει ρητή σχετική αναφορά. Το SaveAndWin.gr ενεργεί αποκλειστικά ως μέσω προβολής των διαγωνισμών και δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία εκτέλεσης του εκάστοτε διαγωνισμού, ούτε όσον αφορά τα δώρα ούτε όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς.

-Το  SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο πρόσωπο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα κάποιου διαγωνισμού, την χρήση των δώρων, τη μεταφορά των δώρων, την αποθήκευση των δώρων, την συναρμολόγηση των δώρων, την εγκατάσταση των δώρων, την επίδειξη των δώρων ή όποια άλλη αιτία σχετική με τα δώρα διαγωνισμών που προβάλλονται σε αυτό.

-Το SaveAndWin.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών.

-Το SaveAndWin.gr, δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων σε κάποιο διαγωνισμό.

-Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται με το “Διοργανωτή” πως αποκλειστικός υπεύθυνος εκτέλεσης του Διαγωνισμού είναι ο “Διοργανωτής”, ο οποίος και έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαδικασία υποδοχής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, για τον έλεγχο της εγκυρότητας των συμμετοχών στο διαγωνισμό, για τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών για το διαγωνισμό, για τον τρόπο διαχείρισης και προβολής των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τη διαδικασία διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

-Υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας σχετικά με τα δώρα, την ποιότητα των δώρων και την τήρηση όλης της σχετικής κατά είδος Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα δώρα, είναι ο “Διοργανωτής” και όχι το SaveAndWin.gr

-Η υλοποίηση της προβολής του διαγωνισμού για λογαριασμό του “Διοργανωτή” απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των αιτούντων την προβολή, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (email) και πιθανόν και άλλα προσωπικού χαρακτήρα στοιχεία τους (πχ αριθμοί τηλεφώνων, διεύθυνση διαμονής, οικογενειακή κατάσταση κτλ). Για αυτόν τον λόγο η υποβολή αιτήματος προβολής διαγωνισμού, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε προσώπου που υποβάλλει σχετικό αίτημα προκειμένου να καταχωρηθούν και να διατηρηθούν τα προσωπικά του αυτά στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και θα διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 και Π.Δ. 28/2015, όπως ισχύει. Σκοπός της δημιουργίας και τήρησης του αρχείου αυτού είναι αφενός η διενέργεια της προβολής του διαγωνισμού και η ταυτοποίηση των αιτούντων την προβολή και προώθηση του αλλά επίσης και η μετέπειτα, μελλοντική ενημέρωσή τους για τυχόν νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του SaveAndWin.gr. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), κάθε συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί με επιστολή στο SaveAndWin.gr ή να επικοινωνήσει στο email [email protected] . Τα στοιχεία των προσώπων που υποβάλουν αίτημα προώθησης διαγωνισμού θα μπορούν να διατηρηθούν στη βάση δεδομένων του SaveAndWin.gr και μετά τη λήξη της σχετικής με το αίτημα προωθητικής ενέργειας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για νέες ενέργειες μάρκετινγκ. Με τη υποβολή του αιτήματος, ο κάθε αιτών παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από το SaveAndWin.gr, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει κατά τη αποστολή του αιτήματος.

22. Το SaveAndWin.gr δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλεται στο SaveAndWin.gr με οποιοδήποτε μέσο, όπως οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις, ιδέες, ερωτήματα, σχέδια, δεδομένα και τα συναφή, θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες ή υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να μας μεταβιβάσετε, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή πρωτότυπου δημιουργικού υλικού όπως ιδέες προϊόντων, υπολογιστικούς κώδικες ή πρωτότυπα καλλιτεχνήματα.

23. Υποβάλλοντας ανακοινώσεις και/ή υλικό στο SaveAndWin.gr, μεταβιβάζετε σε αυτό, δίχως καμία επιβάρυνση, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και/ή του υλικού που υποβάλλετε. Το SaveAndWin.gr θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υλικό υποβάλλετε μέσω σε αυτό και οποιεσδήποτε ιδέες, οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή τεχνική περιλαμβάνεται στις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες ή το υλικό δίχως περιορισμό και δίχως καμία αποζημίωση προς εσάς.

24. Εντούτοις, το SaveAndWin.gr δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή το υλικό που του υποβάλλετε κατ’ ουδένα τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση των ισχυόντων νόμων περί ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, το SaveAndWin.gr δεν θα δημοσιοποιεί το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει πληροφορίες ή υλικό σε αυτήν εκτός εάν:

  • έχει λάβει την έγκρισή σας για τη χρήση του ονόματός σας,
  •  σας έχει πρώτα ενημερώσει ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναγράφοντας το όνομά σας,
  • εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

25. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στο SaveAndWin.gr είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται παρά μόνο ως εισαγωγή στην πληροφόρησή σας για το εκάστοτε θέμα. Για συμβουλές και/ή οδηγίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των παρουσιαζόμενων μέσα από το SaveAndWin.gr, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους παρουσιαζόμενους. Τα άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα οποιοδήποτε προϊόν ή μια οποιαδήποτε υπηρεσία, θα πρέπει να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες που του κατασκευαστή και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση τους.

26. Το SaveAndWin.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, είτε ως αποτέλεσμα αναζήτησης είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

27. Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλο υλικό που διατίθεται μέσω του SaveAndWin.gr, παρέχονται σε αυτό από τρίτους. Όπου αυτό είναι εφικτό, η πηγή του εν λόγω υλικού τρίτων επισημαίνεται. Το εν λόγω υλικό τρίτων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το SaveAndWin.gr δεν επιδοκιμάζει το εν λόγω υλικό ούτε τους προμηθευτές που το παρέχουν, και επιπλέον το SaveAndWin.gr δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό είναι έγκαιρο, ακριβές, ολοκληρωμένο ή αξιόπιστο. Το SaveAndWin.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

28. Το SaveAndWin.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που παρέχει μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ωστόσο απεκδύεται κάθε ευθύνης και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

29. Στο SaveAndWin.gr μπορούν να παρέχονται σύνδεσμοι σε εξωτερικές σελίδες άλλων με τρόπο από τον οποίο χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική χρέωση στους επισκέπτες του που θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους συνδέσμους, να υπάρχει όφελος για το SaveAndWin.gr, οικονομικό ή άλλο. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορεί να είναι σύνδεσμοι διαφημιζομένων ή συνεργαζομένων με αυτό, σύνδεσμοι που μπορούν να χαρακτηριστούν ως “affiliate” ή όχι, σύνδεσμοι που μπορεί να δίνονται στους επισκέπτες προς χρήση στην αρχική τους μορφή ή και μετά από επεξεργασία τους. Από τη χρήση αυτών των συνδέσμων, δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση σε αυτούς που θα το κάνουν. Το πως θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των ιστοτόπων που αυτοί οι σύνδεσμοι παραπέμπουν όμως, είναι κάτι που το SaveAndWin.gr ούτε ξέρει ούτε μπορεί να ελέγξει. Η ευθύνη χρήσης των εκεί υπηρεσιών και/ή προϊόντων, αφορά συμφωνία που θα κάνουν με τον εκάστοτε ιστοτόπο χωρίς τη μεσολάβηση του SaveAndWin.gr  και χωρίς το SaveAndWin.gr να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο κατά οποιονδήποτε τρόπο.

30. Το SaveAndWin.gr δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο σελίδων στις οποίες μπορεί να παραπέμπει ούτε και από την διακοπή λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου SaveAndWin.gr. Παράλληλα, το SaveAndWin.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού του τόπου.

31. Υπεύθυνος για την ακρίβεια, εγκυρότητα και συμμόρφωση με το Νόμο της κάθε ανακοίνωσης (πχ διαγωνισμού, προσφοράς, έκπτωσης, αξιολόγησης, κριτικής) που παρουσιάζεται μέσα από το SaveAndWin.gr είναι ο εκδότης της εκάστοτε ανακοίνωσης, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

32. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει/ουν στον δικτυακό χώρο του SaveAndWin.gr καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών επικοινωνώντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

33. Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να αντιγράψετε επιλεγμένα τμήματα του περιεχομένου του SaveAndWin.gr, υπό τον όρο ότι:

  • χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που μεταφορτώνετε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ή για την προώθηση των επιχειρηματικών σας συναλλαγών
  • δεν μεταβάλετε ούτε τροποποιείτε το περιεχόμενο κατ’ οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

34. Πέραν των περιπτώσεων που δηλώνονται ρητώς παραπάνω, δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, μεταφόρτωσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μετάδοσης, μεταβίβασης, μετάφρασης, τροποποίησης, προσθήκης, ενημέρωσης, ταξινόμησης, περικοπής ή άλλης μεταβολής ή προσαρμογής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του SaveAndWin.gr δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας από τους υπεύθυνους αυτού.

35. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, κανένα δικαίωμα, κανένας τίτλος ή συμφέρον από το μεταφορτωμένο περιεχόμενο του SaveAndWin.gr δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν μεταφορτώνετε περιεχόμενο από το SaveAndWin.gr. Με εξαίρεση την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια, η οποία χορηγείται ρητώς παραπάνω, κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα εκλαμβάνεται ως εκχώρηση αδείας, είτε με υποδήλωση είτε με ανασκευή είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας του SaveAndWin.gr ή οποιουδήποτε τρίτου.

36. Όλα τα εμπορικά σήματα του SaveAndWin.gr, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του SaveAndWin.gr.

37. Όλα τα εμπορικά σήματα των παρουσιαζόμενων εταιριών ή οργανισμών από το SaveAndWin.gr, τα σήματα υπηρεσιών τους και τα λογότυπά τους που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα (τα «Εμπορικά Σήματα Εταιριών») αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα  αυτών των εταιριών και η χρήση τους μπορεί να γίνει μόνο μετά από δική τους άδεια. Για την έκδοση ή μη αυτής της άδειας δεν είναι υπεύθυνο το SaveAndWin.gr.

38. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την γνώση, κατανόηση και τήρηση αυτών των γενικών όρων αλλά και τυχόν άλλων συμπληρωματικών που μπορεί να περιγράφονται κατά περίπτωση σε άλλη σελίδα του SaveAndWin.gr, είναι ο εκάστοτε επισκέπτης του SaveAndWin.gr και λήπτης των υπηρεσιών του.

39. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του SaveAndWin.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα Δικαστήρια που θα υποδειχθούν από το SaveAndWin.gr.

40. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του SaveAndWin.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία ξεχωριστή τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας πέραν αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί και δημοσιευτεί στο https://www.saveandwin.gr


Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα saveandwin.gr, αποδέχεστε και συναινείτε αναντίρρητα στα παραπάνω καθώς και με όλες τις δηλώσεις και αναφορές μας στις σελίδες Όροι και Προϋποθέσεις Πολιτική Cookies, Πολιτική Απορρήτου.
Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κειμένου όρων: 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:12
SaveAndWin.gr
Logo
Shopping cart