Τι είναι οι προωθητικές ενέργειες;

Είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια τι μπορεί να υπονοεί ο όρος «Προωθητικές ενέργειες». Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές δράσεις που εκτελεί μία εταιρία ή οργανισμός και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προβολής των αγαθών, υπηρεσιών ή του έργου της, χωρίς όμως να εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες γενικές κατηγορίες.

Προωθητική ενέργεια μπορεί να είναι από τις δημόσιες σχέσεις ενός προσώπου, μέχρι τη συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι σημαντικές και όταν εκτελεστούν σωστά γίνονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές, αφού συνυπολογιστεί πάντα και η σχέση κόστους/απόδοσης

Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος έχει αποδειχθεί η διενέργεια διαγωνισμών με έπαθλο αλλά και η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιαίτερα δελεαστική τιμή για περιορισμένη ποσότητα και χρονική διάρκεια

Σκοπός και των δύο αυτών μεθόδων είναι η ταχύτατη γνωριμία του κοινού με το προϊόν και την επιχείρηση με ελάχιστο κόστος, κατά βάση πολύ μικρότερο από αυτό μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Η διείσδυση αυτών των μεθόδων σε καταναλωτικά ενεργές ομάδες είναι πολύ μεγάλη και τα αποτελέσματα ορατά για μεγάλο διάστημα, ακόμα και μετά τη λήξη των προωθητικών ενεργειών τους.