όροι διενέργειας και συμμετοχής στο διαγωνισμό για ένα ρολόι της Q&Q κάθε εβδομάδα

1. To www.saveandwin.gr και το www.healthiershop.gr, διοργανώνουν διαγωνισμό από κοινού για την κλήρωση δώρου, το οποίο περιγράφεται παρακάτω.

2. Το δώρο του διαγωνισμού είναι: ένα ρολόι της Q&Q κάθε εβδομάδα, το οποίο και είναι προσφορά του healthiershop.gr

3. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συνεργάτες του saveandwin.gr και του healthiershop.gr , όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 2ο βαθμό εξ αγχιστείας.

4. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:

  • α) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
  • β) Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής, με τοποθέτηση ετικέτας ‘Like’ στις σελίδες:
  • γ) Ο διαγωνισμός διαρκεί από την 25/3/2013 μέχρι και την 04/03/2013 στις 23:59 και θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
  • δ) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
  • ε) Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 08:00 της 05 Μαρτίου 2013 και μέσα στην ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί το όνομα του νικητή στη σελίδα http://www.facebook.com/saveandwin.gr

5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μόνο φορά

6. Ο νικητής αναδεικνύεται με ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται υπό την επίβλεψη του saveandwin.gr, και ειδοποιείται  για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του μέσω e-mail ή μηνύματος στο λογαριασμό (όνομα χρήστη) με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό. Το saveandwin.gr μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό που θα επιβεβαιώνει την έγκυρη συμμετοχή του νικητή και θα μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να την επαληθεύσει.

7. Οι νικητές ανακοινώνονται σε σχετικό post στο saveandwin.gr και μέσω όλων των υπηρεσιών που αυτό θα επιλέξει (πχ social networks ή άλλα)

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του saveandwin.gr , δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα έως και 10 ημέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης, το saveandwin.gr διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να ανακηρύξει άλλο συμμετέχοντα που έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι πέραν από τον νικητή, ταυτόχρονα θα αναδειχθούν και 10 αναπληρωματικοί νικητές, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 10 ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.

10. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους νικητές.

11. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του saveandwin.gr και της σελίδας http://www.facebook.com/saveandwin.gr

12. Το healthiershop.gr είναι ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση της υποχρέωσης παράδοσης στο νικητή του δώρου. Τυχόν αθέτηση της συμφωνίας χορηγίας του δώρου, βαρύνει αποκλειστικά το healthiershop.gr, με καμία υποχρέωση από το saveandwin.gr

13. Το saveandwin.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

14. Το saveandwin.gr επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στο saveandwin.gr το οποίο ρητώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους, πλην των δωροθετών και των συγχορηγών. Οι νικητές εξουσιοδοτούν το saveandwin.gr να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει άρθρο των παρόντων όρων.

16. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του SaveAndWin, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

17. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή.

18. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καλή επιτυχία σε όλους!