Όροι διενέργειας διαγωνισμού coolicool.com με δώρο (2) smartphone MPIE G7

Διαγωνισμός του coolicool.com στο SaveAndWin.gr με δώρο “MPIE G7 MTK6582 1.3GHz Quad Core 5.0 Inch QHD Screen Android 4.4 LTE 4G Smartphone”

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η διεθνής ιστοσελίδα http://www.coolicool.com, διοργανώνει προωθητική ενέργεια στην ιστοσελίδα https://www.saveandwin.gr (στο εξής o «Διαγωνισμός»). Ο Διοργανωτής έχει δημιουργήσει επίσημη σελίδα στο facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/CooliCoolFans και στον ιστότοπο http://www.coolicool.com.

Ως εκ τούτου, ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί σε σελίδα του ιστότοπου https://www.saveandwin.gr, με μια εφαρμογή (app), σε ειδική σελίδα, στις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα μπορεί να εισέλθει για να συμμετάσχει. Στο πλαίσιο αυτό, το site saveandwin.gr θα αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του προγράμματος. Η χορήγηση των επάθλων αυτού (ή/και δώρων) είναι ευθύνη του http://www.coolicool.com. Έτσι, το παραπάνω site, νομίμως εκπροσωπούμενο, θα αποκαλείται και ως «o Διοργανώτης») για την παραπάνω ενέργεια («Διαγωνισμό»), σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό, της ανάδειξης των νικητών και του τρόπου χειρισμού των προσωπικών στοιχείων των συμμετασχόντων. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

1.3 Ο Διοργανώτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο https://www.saveandwin.gr με σχετική ανάρτηση.

1.4 Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ιστότοπος «https://www.saveandwin.gr». Χορηγός του Διαγωνισμού είναι ο ιστότοπος «http://www.coolicool.com» (στο εξής αναφερόμενη και ως Χορηγός), η οποία θα παρέχει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές.

1.5 Εξ αρχής γίνεται μνεία ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του χρήστη στο Διαγωνισμό είναι να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην εφαρμογή με την οποία θα γίνεται η συγκέντρωση των συμμετοχών (punchtab.com) και να συμπληρώσει όπου του ζητείται, τα πραγματικά του στοιχεία

2.2 Ο κάθε χρήστης αφότου ακολουθήσει τη παραπάνω διαδικασία, συμμετέχει στη κλήρωση με βάση : 1) το την ταυτότητα στο Facebook ( facebook id ) του και το ονοματεωπώνυμο που εκεί έχει καταχωρήσει, 2) το facebook email που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα του Facebook.

3. ΔΩΡΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

3.1 Με τη λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Κυριακή 14-12-2014 και ώρα 23.00, όλοι όσοι έχουν κάνει like στις παραπάνω σελίδες και έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην φόρμα εγγραφής από την έναρξη του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν στη κλήρωση που θα γίνει για τη διεκδίκηση του δώρου του διαγωνισμού το οποίο είναι δύο (2) συσκευές κινητής τηλεφωνίας MPIE G7 MTK6582 1.3GHz Quad Core 5.0 Inch QHD Screen Android 4.4 LTE 4G Smartphone (με χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στη σελίδα http://www.coolicool.com/mpie-g7-mtk6582-13ghz-quad-core-50-inch-qhd-screen-4g-smartphone-g-34801?currency=EUR). Το δώρο είναι για 2 άτομα/2 νικητές.

Τα δώρα θα αποσταλούν από τον δωροθέτη http://www.coolicool.com στο https://www.saveandwin.gr προκειμένου να γίνει μετέπειτα αποστολή τους στους νικητές του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται πως το https://www.saveandwin.gr και οι διαχειριστές αυτού δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την καλή λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, εγγύηση, οδηγίες λειτουργίας, και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη μπορεί να απορρέει από τη χρήση του δώρου από τους τελικούς νικητές. Υπεύθυνος φορέας για εγγύηση λειτουργίας, αλλά και την τήρηση όλων των Νόμων και προϋποθέσεων λειτουργίας της συσκευής στην Ελλάδα, είναι ο δωροθέτης, το http://www.coolicool.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο δωροθέτης,  http://www.coolicool.com, στη επίσημη σελίδα του.

3.2 Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

3.3 Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

3.4 Κατ ’εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

3.5 Η ευθύνη του Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

3.6 Κάθε δώρο που δεν χρησιμοποιείται για 30 ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

3.7 Ο Δωροθέτης δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων.

3.8 Η απόδοση του δώρου στο νικητή θα γίνεται μετά από ηλεκτρονική ενημέρωσή του και αποδοχή εκ μέρους του, του συνόλου των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων και περιορισμών του δώρου.

3.9 Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με το νικητή/νικήτρια εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού, τότε το δώρο το παίρνει ο πρώτος επιλαχών, ενώ σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν παραλάβει το δώρο του ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Εάν δεν εμφανιστεί κανείς μέχρι και του αριθμού των τριών (3) επιλαχόντων νικητών, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και τους επιλαχόντες.

3.10 Ο Διοργανωτής θα ζητεί ηλεκτρονικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του νικητή, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό του νικητή και την παράδοση των Δώρου σε αυτόν.

3.11 Ο Διοργανωτής και χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της , το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

3.12 Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στον Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δώρου.

3.13 Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του προγράμματος δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

3.14 Η απόδοση των δώρων θα γίνει το αργότερο έως τα το τέλος Δεκεμβρίου 2014. Μετά την ως άνω ημερομηνία ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την καταβολή των δώρων.

3.15 Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του δωροθέτη,  http://www.coolicool.com

3.16 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν απoδεχτεί τους όρους συμμετοχής.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από (5) ημέρες από την λήξη του διαγωνισμού.

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

(στ) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι ανήλικος.

(ζ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προφίλ του στο facebook ήταν ψεύτικο.

(η) σε περίπτωση που υπογράψει την δήλωση αποδοχής του δώρου που θα του δωθεί μετά την εύρεσή του.

4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

4.1 (α) είναι άνω των 18 ετών.

4.2 (β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό του http://www.coolicool.com στον οποία θα μετέχουν με το facebook id και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους στην πλατφόρμα του facebook και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση.

4.3 (γ) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

4.4 (δ) δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

4.5 (ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει το coolicool.com και ο συνεργάτης του για την υλοποίηση του διαγωνισμού, saveandwin.gr τα προσωπικά τους δεδομένα που οι συμμετάσχοντες θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του διαγωνισμού αλλά και να διατηρηθούν σε αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μετά τη λήξη του διαγωνισμού, με σκοπό την ενημέρωση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό για νέα προϊόντα και υπηρεσίες τους ή άλλες ανακοινώσεις, κατά τρόπο της επιλογής τους.

4.6 (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω ιστοσελίδες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού αλλά και μετά τη λήξη του. Οι ως άνω ιστοσελίδες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

4.7 (ζ) με την καταχώρηση της συμμετοχής τους δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

4.8 (η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και των διοργανωτών του Διαγωνισμού σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από μέλος για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη κλήρωση και το διαγωνισμό.

4.9 (θ) το προφιλ του στο facebook είναι το αληθινό.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.1 Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα ( 23:00:00 ).

5.2 Ο Δωροθέτης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων.

Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της.

5.3 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση του Διοργανωτή) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των μελών με το διαγωνισμό.

5.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τον διοργανωτή ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

5.5 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

6.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής ή οι συνεργάτες του , οι εργαζόμενοί τους οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

6.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

6.3 Ο επισκέπτης – χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ του Διοργανωτή, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα του Διοργανωτή, να διακόπτει την χρήση του προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

6.4 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο Διοργανωτής πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

β) Να αποβάλει από τη διαδικασία τον χρήστη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του.

γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ενδεικτικά από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

(γ) όσοι χρησιμοποιήσουν στο facebook profile τους φωτογραφίες τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές προεκτάσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς.

(δ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν στο facebook profile τους περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

(ε) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν στο facebook profile τους περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

(ε) Η διαχείριση του διαγωνισμού θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλει από το διαγωνισμό όσους εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Για όσο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους φωτογραφίες είναι στην ιστοσελίδα δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρίες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά η ευθύνη είναι ατομική στον χρήστη που προέβη στην ανάρτηση. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της αναφορικά με τη κακή χρήση της υπηρεσίας έναντι του χρήστη που προέβη σε παράνομη ανάρτηση φωτογραφίας.

(στ) όσοι έχουν λιγότερους από 10 φίλους στο facebοok.

(ζ) όσους διαπιστωθεί ότι το προφίλ τους στο facebook είναι ψεύτικο ή εικονικό και επιχειρούν με αυτό τον τρόπο να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στο διαγωνισμό.

(η) Για όσα από τα facebook profiles των συμμετεχόντων σταλεί στο διοργανωτή report abuse για παράνομες δραστηριότητες στη πλατφόρμα του facebook.

(θ) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή.

(ι) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (θ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

6.6 Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου .

6.7 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

7. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7.1 O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού και στη θέση «όροι συμμετοχής» , https://www.saveandwin.gr.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SAVEANDWIN.GR.GR

8.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή τυχόν τρίτος διαχειριστής της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του διαγωνισμού.

8.2 Επίσης ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους

8.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν ευθύνεται για:

Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.

Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) για το ότι ο δικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

8.4 Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του στην ιστοσελίδα

Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.5 Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.6. Όπου αναφέρεται ο όρος διαχείριση τη ιστοσελίδας, διοργανωτής και δωροθέτης εννοούνται το website coolicool.com.

8.7 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το saveandwin.gr ή τυχόν τρίτος διαχειριστής της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την χρήση ή αδυναμία χρήσης του δώρου από τους νικητές

9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

9.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

9.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας , ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του διοργανωτή και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

9.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του διοργανωτή ή του εκάστοτε δικαιούχου.

9.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

10.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται ο ιστότοπος saveandwin.gr. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον ιστότοπο είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αλλά και για την μετέπειτα χρήση τους από το διοργανωτή και το συνεργάτη του για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, saveandwin.gr. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετασχόντων που θα συγκεντρωθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν θα διαγραφούν με τη λήξη του αλλά θα διατηρηθούν από αυτούς με σκοπό μελλοντικές επικοινωνίες τους για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή για άλλη ενημέρωση, με τρόπο και σκοπό που θα είναι στην απόλυτη κρίση του διοργανωτή και του συνεργάτη του, όπως αυτός αναφέρθηκε παραπάνω.

10.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.

10.3 η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο e-mail saveandwingr@gmail.com. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

10.4 Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και την αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής, ο χρήστης ταυτόχρονα δηλώνει ρητώς ότι επιθυμεί την αποστολή επιβεβαιωτικού newsletter στο e-mail που έχει ήδη δηλώσει στο facebook profile του.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται Δικαστήρια της επιλογής του saveandwin.gr

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: 2014-Νοε-23, ώρα: 19:14