Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών


Ελληνική Νομοθεσία


Νόμοι

 Νόμος 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994) (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3587/2007 – κωδικοποιημένος με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών)

 Νόμος 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»(ΦΕΚ Α΄ 152/10.07.2007)


 Νόμος 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/03.08.2010)

 Νόμος 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/05.05.2009)

 Νόμος 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 192/21.08.2002)

 Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995)


Προεδρικά Διατάγματα

 Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/31 σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003)

 Προεδρικό Διάταγμα 293/2001 τροποποίηση του Π.Δ. 182/99 σχετικά με την προστασία των αγοραστών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (ΦΕΚ Α΄ 205/17.09.2001)

 Προεδρικό Διάταγμα 100/2000 για την εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 98/17.03.2000)

 Προεδρικό Διάταγμα 182/1999 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 94/47/ΕΚ «Περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης» (ΦΕΚ Α΄ 171/25.08.1999)

 Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 περί οργανωμένων ταξιδιών (ΦΕΚ Α΄ 225/11.09.1996)


Υπουργικές Αποφάσεις

 Υπουργική Απόφαση Ζ1-798 του 2008 σχετικά με απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση)

 Υπουργική Απόφαση Ζ1-1262 του 2007 σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια. (ΦΕΚ Β΄ 2122/31.10.2007)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-827 του 2006 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ Β΄ 1086/09.08.2006)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-629 του 2005 για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (ΦΕΚ Β΄ 720/30.05.2005)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3/2810 του 2004 Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 1885/20.12.2004)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-404 του 2001 περί αναγραφής των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΦΕΚ Β΄ 827/28.06.2001)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-178 του 2001 περί συναλλαγών που γίνονται με κάρτες (ΦΕΚ Β΄ 255/09.03.2001)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496 του 2001 περί πωλήσεων από απόσταση (ΦΕΚ Β΄ 1545/18.12.2000)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1-503 του 1996 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΦΕΚ Β΄ 98/19.02.1996)

 Υπουργική Απόφαση Υ6α/776 του 1993 για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σχετικά με την διάθεση και διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΦΕΚ Β΄ 536/20.7.1993)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1-983 του 1991 σχετικά με την Καταναλωτική Πίστη (ΦΕΚ Β΄ 172/21.3.1991) (όπως ισχύει – κωδικοποιημένη με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή)


Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2001)531/2.10.2001)

Οδηγίες / Κανονισμοί

 ΟΔΗΓΙΑ 2005/29/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (L 149/22/11.6.2005)

 ΟΔΗΓΙΑ 2002/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (L 271/16/9.10.2002)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (L 31/1/1.2.2002)

 ΟΔΗΓΙΑ 2001/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (L 11/4/15.1.2002)

 ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (L 311/67/28.11.2001)

 ΟΔΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου (L 178/1/12.7.2000)

 ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (L 109/29/6.5.2000)

 ΟΔΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (L 171/12/7.7.1999)

 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (L 166/51/11.6.98)

 ΟΔΗΓΙΑ 98/6/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (L 080/18.3.1998) [Σύνδεση με ]

 ΟΔΗΓΙΑ 97/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (L 144/4.6.1997) [Σύνδεση με ]

 ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (L 280/29.10.1994) [Σύνδεση με ]

 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (L 095/21.4.1993) [Σύνδεση με ]

 ΟΔΗΓΙΑ 90/314/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(L 158/23.6.1990) [Σύνδεση με ]

 ΟΔΗΓΙΑ 85/577/ΕΟΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος(L 372/31.12.1985) [Σύνδεση με ]

* οι πληροφορίες προέρχονται από την ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του Καταναλωτή

 

Δώσε τη δικιά σου απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here